İlk siparişinize özel sepette net %10 indirim 🎉

KOD: DP10

3000 TL Üzeri Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava

Kurumsal BelgelerHekim Üyelik Sözleşmesi

Dentalpiyasa Hekim Üyelik Sözleşmesi

TARAFLAR

1.1. İşbu Hekim Üye (ALICI) Üyelik Sözleşmesi (Sözleşme) merkezi Archerson Köşkü, Şefikbey Sok. No:3 Kadıköy-İstanbul adresinde bulunan ve kayıtlı elektronik posta adresi [email protected] olan Dentalpiyasa Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi (“Dentalpiyasa”) ile işbu Sözleşme'yi elektronik ortamda onaylayacak olan Hekim Üye (ALICI) arasında akdedilmiştir.

 

1.2. Dentalpiyasa ve Üye işbu Sözleşme'de münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaklardır.

 

TANIMLAR

2.1. İşbu sözleşmede;

2.1.1. Dentalpiyasa (Platform): sahibi olarak işletmekte olduğu mobil uygulamalar ve www.dentalpiyasa.com üst alan adlı çevrimiçi elektronik ticaret platformunda kurulu sanal pazaryerinde, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nin 26. Maddesinde düzenlendiği şekilde; tıbbi cihazların tüketiciye hitap etmeden yalnızca üyelik esnasında sunulan belgelerle mesleki profesyoneller olduğu kanıtlanmış gerçek ve/veya tüzel kişileri alışveriş yapma amacıyla bir araya getirerek işbu sözleşme ile kapsamı belirlenen “Hizmetler”in, sunulduğu, Platform’da yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmayan, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan bir aracı hizmet sağlayıcıdır.

 

2.1.2. ALICI: Dentalpiyasa üzerinde SATICI tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi A tipi ve B tipi özel ağız ve diş sağlığı merkezlerini, A tipi ADSM’ni: Mesleğini serbest icra etmek hak ve yetkisi olan diş hekimi/uzman veya birden fazla diş hekimi/uzman ve tabip ortaklığı veya en az % 51 hissesi diş hekimi/uzman ve tabip ortaklığı bulunan tüzel kişiler tarafından açılabilen ve ilgili yönetmelik ile belirlenen asgari şartları taşıyan sağlık kuruluşunu, A tipi poliklinik’leri: En az iki diş hekimi tarafından müştereken açılabilen ve işletilebilen, hizmet birimleri doğrudan birbiriyle bağlantılı olacak şekilde oluşturulan ve ilgili yönetmelik ile belirlenen asgari şartları taşıyan sağlık kuruluşunu, Diş Hekim’lerini: 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna göre mesleğini serbest olarak icra etme yetkisine sahip serbest çalışan diş hekimlerini, Poliklinik’leri: A tipi ve B tipi özel ağız ve diş sağlığı polikliniklerini, Sağlık kuruluş’larını: Ağız ve diş sağlığı hizmeti verilen muayenehaneleri, poliklinikleri ve ADSM’leri, Uzman’ları: Diş hekimliği uzmanlık mevzuatına göre uzman diş hekimi unvanını haiz kişileri ifade eder.

 

2.1.3. SATICI: Dentalpiyasa üzerinde mal ve/veya hizmet satışa arz eden Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde tanımlanan şekliyle Satış Merkezleri’ni ifade eder.

 

2.1.4. Hizmet: Alıcı ve Satıcı'nın işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan alım-satım işlemleri de dahil iş ve işlemlerini gerçekleştirmeleri ve/veya ürün/hizmetlerini yayınlamaları amacıyla Dentalpiyasa tarafından ücret karşılığında veya ücretsiz olarak Platformda sunulan tüm uygulamaları ifade eder.

 

2.1.5. Üye/Üyeler: İşbu sözleşme koşulları doğrultusunda “Dentalpiyasa”ya üye olan ve “Dentalpiyasa”da yer alan içerik, uygulama ve “Hizmetler"den yararlanan “ALICI” ya da “SATICI” olan gerçek ve tüzel kişileri ifade etmektedir.

 

SÖZLEŞMENİN AMACI VE KAPSAMI

3.1. İşbu Sözleşme’nin amacı, Platform üzerinde Dentalpiyasa ya da Dentalpiyasa’nın belirlediği iş ortağı tarafından sunulan Hizmetler’den, ALICI’nın yararlanmasına ilişkin şartların ve Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

3.2. Dentalpiyasa, sahibi olarak işletmekte olduğu mobil uygulamalar ve www.dentalpiyasa.com üst alan adlı çevrimiçi elektronik ticaret platformunda kurulu sanal pazaryerinde, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nin 26. Maddesinde düzenlendiği şekilde; tıbbi cihazların tüketiciye hitap etmeden yalnızca üyelik esnasında sunulan belgelerle mesleki profesyoneller olduğu kanıtlanmış gerçek ve/veya tüzel kişileri alışveriş yapma amacıyla bir araya getirmektedir. Dentalpiyasa, Platform’da yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmayıp, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan bir aracı hizmet sağlayıcıdır.

 

3.3. ALICI, Dentalpiyasa tarafından yönetilmekte olan mobil uygulamalar veya www.dentalpiyasa.com üst alan adlı elektronik ticaret platformuna üye olarak bu platformda kurulan Sanal Mağazalar ile halihazırda veri tabanında tanımlanmış ürünler üzerinden sipariş vererek ALICI sıfatıyla ürün ve/veya hizmetleri satın alabilecektir. Dentalpiyasa, Üyeler’in elektronik ticaret platformundan yararlanma karşılığında ödemeleri gerekebilecek komisyon oranlarını EK-1 Dentalpiyasa Güvenli Alışveriş Sistemi’nde belirtmiştir. Ancak bu komisyonlar üzerinde her zaman tek taraflı olarak Dentalpiyasa’nın değişiklik yapma hakkı saklıdır. Üyeler'in aralarındaki alım satım ilişkisi işbu Sözleşme’nin kapsamına girmemekte olup, Dentalpiyasan'nın Satıcı ve/veya Alıcı konumundaki Üyeler'in aralarındaki satım ilişkisinden kaynaklanan hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

3.4. İşbu Sözleşme kapsamında Üye, ticari ve mesleki amaçlarla alım satım işlemlerinde bulunduğunu, işlemlerinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un kapsamına girmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

ALICI’nın GENEL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üye olabilmek için, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak hazırlanmış ruhsatnamenin ve T.C üniversiteleri veya bu üniversitelerle denkliği onaylanmış yabancı ülke üniversitelerinin Diş Hekimliği Fakültelerinden alınmış diplomanın Web-sitesinin ilgili bölümüne yüklenmesi, üyelik formunun eksiksiz ve gerçeğe uygun şekilde doldurulması ve işbu Sözleşme'nin elektronik ortamda onaylanması gerekmektedir. ALICI tarafından işbu belgeler eksiksiz olarak sunulmakla birlikte, Dentalpiyasa’nın ALICI’nın başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek belge talep etme hakkı saklıdır. Başvuru sırasında ALICI tarafından gerçeğe uygun olmayan bilgilerin verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat ALICI sorumlu olacaktır. Tüzel kişi ALICI adına işlem yapmaya yetkili kişiler kayıt esnasında ilgili formda bildirilecek ve bu kişilerin yapacağı her türlü işlem Dentalpiyasa nezdinde ALICI’yı temsilen yapılmış kabul edilecektir.

 

4.2. ALICI, platformda yapılacak her türlü işlemin sorumlu hekim tarafından yapıldığını/yapılacağını aksi durumda oluşabilecek herhangi bir maddi, manevi zarar ve cezai yaptırımın Dentalpiyasa’nın ilk talebi üzerine nakden ödeneceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

 

4.3. ALICI’nın başvuru esnasında bildirmiş olduğu e-posta adresine ve sorumlu hekim cep telefonu numarasına, kimlik doğrulama amacıyla bir kod veya doğrulama bağlantısı gönderilecektir. ALICI tarafından 24 (yirmi dört) saat içerinde doğrulanmayan e-posta adresleri ve cep telefonu numaraları Dentalpiyasa tarafından kabul edilmeyebilir. ALICI, söz konusu doğrulamayı yapmasının ardından, ilgili e-posta adreslerinin ve cep telefonu numaralarının kendi ticari işletmesine özgülenmiş ticari işletmenin iletişim bilgileri olduğunu ve bunlardan yapacağı doğrulama ve iletişimin kendi sorumluluğunu doğuracağını kabul ve taahhüt eder.

 

4.4. ALICI, kendisine ait bilgiler başta olmak üzere temin etmiş olduğu belge ve bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde, Dentalpiyasa’ ya bildirmekle ve sistemdeki kaydını buna uygun olarak güncellemekle yükümlüdür.

 

4.5. ALICI, Platform’a üye olduğu esnada bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak ve Platform’a erişmek ve/veya platform üzerindeki diğer işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. Şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliğini sağlama tamamen ALICI’nın sorumluluğunda olup, ALICI kendi profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen tüm işlemlerden bizzat ve münhasıran sorumludur.

 

4.6. ALICI, Platform’u hukuka ve ahlaka aykırı olarak; bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla; Platform’daki yorum ve puanlamaları Platform dışında yayınlamak gibi Platform dışı amaçlar için ve kullanılma amaçları dışında kullanarak; virüs veya Platform’a, Platform’un veri tabanına, Platform üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılmasına sebep verecek bir şekilde kullanmayacaktır. ALICI ayrıca, Platform tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunmayacak, Dentalpiyasa’nın önceden yazılı izni alınmaksızın Platform üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanmayacak ve bu şekilde Platform’da yer alan herhangi bir içeriğin tamamını veya bir kısmını izinsiz kopyalamayacak, yayınlamayacak veya kullanmayacaktır.

 

4.7. ALICI, işlemlerini Platform’a teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. ALICI, Platform’a sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını sisteme robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

4.8. ALICI, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik, idari ve fiziki tedbiri almak zorundadır ve bu önlemlerin alınmasından sorumludur. Ek olarak, ALICI, Platform’u kendi veya üçüncü bir kişi adına, bir veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek ve diğer üyelerin kişisel bilgilerine erişmek ve başka bir sisteme indirmek amacıyla kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI, bu madde hükmünü ihlal etmesi halinde Sözleşme'nin Madde 7.5'inin uygulanacağını kabul eder.

 

4.9. Dentalpiyasa, Üyeler arasındaki satış sözleşmesine taraf olmamakla birlikte, SATICI’yı malın teslimi karşılığında bedeli tahsil edememe; ALICI’yı ise bedelin ödenmesine karşılık, malın hiç veya istenilen nitelik ve şartlarda teslim edilmemesi riskine karşı koruma amaçlı “Dentalpiyasa Güvenli Alışveriş Sistemi” hizmeti sunmaktadır. Dentalpiyasa Güvenli Alışveriş Sistemini uyarınca, ALICI ürünü satın aldıktan sonra, ürün bedeli, SATICI adına ve hesabına Dentalpiyasa’nın anlaşmalı olduğu BDDK lisanslı ödeme kuruluşu tarafından tahsil edilir ve ilgili kuruluşun havuz hesabına aktarılır. Üye, Dentalpiyasa Gvenli Alışveriş Sistemi'ne ilişkin tüm hüküm ve şartlara Platform üzerinden erişim sağlayarak bunları anladığını, bunlara uygun davranacağını ve Dentalpiyasa'yı söz konusu işlemleri gerçekleştirebilmesi için yetkilendirdiğini kabul ve taahhüt eder.

 

4.10. ALICI, Dentalpiyasa ve Dentalpiyasa'nın yetkilendirdiği üçüncü kişiler tarafından, Websitesi, e-posta, çağrı merkezi, telefon, SMS (kısa mesaj) ve diğer her türlü iletişim kanalları aracılığıyla kendisine gönderilecek her türlü bilgilendirme, reklam, tanıtım ve pazarlama içerikli iletiye ve yapılacak diğer her türlü bildirime onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.11. ALICI, Websitesi üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, Websitesi'nde yer alanlar da dâhil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak DP'nin herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

 

 

4.12. SATICI, Platform üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, Sözleşme'nin hükümlerine, Platform’da belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. ALICI’nın Platform dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

 

4.13. ALICI, siparişi verirken ürünleri teslim alması için başka kişilerin isimlerini verebilecek ve bu teslimat kişisini Dentalpiyasa’ya beyan edecektir. Ürünlerin ALICI tarafından bildirilen kişiler tarafından teslim alınması ve teslimi gösterir belgede hasarlı teslime ilişkin bir kayıt olmaması durumunda, ALICI, ürünlerin kendisine teslim edilmediği, eksik veya hasarlı teslim edildiği iddialarında bulunamayacaktır.

 

4.14. ALICI, satış akdinin tamamlanması ile SATICI ile arasında Satış Sözleşmesi’nin akdedilmiş sayılacağını (bu sözleşme içerisinde belirlenen ALICI konumunda olduğunu) kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.15. ALICI, SATICI ile ticari ve mesleki amaçlarla yapacağı anlaşmalara Dentalpiyasa’nın taraf olmadığını kabul ve beyan eder. ALICI, SATICI ile yapacağı tüm anlaşmalara ilişkin ürünleri, kalitesinden, mevzuata ve özellikle Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’ne uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından, cihazların imalatçısının belirlemiş olduğu ve uluslararası standartların öngördüğü koşullarda muhafaza edildiğinden, cihazların ilgili yönetmelikte belirtilen Kurum tarafından oluşturulan kayıt ve bilgi yönetim sistemine (ÜTS) kaydedildiğinden, kullanıcı eğitimi gerektiren cihazlar için cihazın teslimi sırasında ve sonrasında sağlık meslek mensuplarına, sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde tıbbi cihaz alanında çalışan teknik elemanlara veya gerçek kişilere cihazın kullanımı ile ilgili eğitimlerin verildiğini/verileceğini ve talep halinde bunları belgeleyeceğini ve sair diğer gereklilikleri sağladığını ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden SATICI’nın bizzat ve münhasıran sorumlu olacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.16. ALICI, Platform üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu ALICI Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerine, Platform’da belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın Platform dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

 

4.17. Dentalpiyasa, Platform’da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilir; “Üye’lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri Kullanıcılar da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir ve silebilir, Üye’lerin Platform’a yüklediği içerikleri ve Üye’ler arasındaki Platform üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşma da dâhil olmak üzere tüm iletişimi her zaman izleyebilir, kontrol edebilir ve bu iletişimi saklayabilir. ALICI, Platform üzerinden gerçekleştirdiği tüm iletişimi; Dentalpiyasa üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler doğrultusunda gerçekleştirdiğini ve bu iletişimi özel iletişim amacıyla veya başka amaçlarla kullanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.18. ALICI, Dentalpiyasa’nın Platform’da tüm Üyeler tarafından sağlanan içerikler de dâhil olmak üzere her türlü ilanın, bilginin, içeriğin ve görselin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bu içerik ve ilanların internet üzerinden teşhirinin hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerden ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Dentalpiyasa ve Dentalpiyasa çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmadığını, bu hususlardaki her türlü sorumluluğun münhasıran ALICI ve SATICI’ya olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

DENTALPİYASA’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Dentalpiyasa, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla üyelik işlemi esnasında ve üyelik boyunca temin edilen Üye’ye ait kişisel ve ticari bilgileri kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, aşağıda belirtilen kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işleyebilecektir. Dentalpiyasa’nın, bu bilgileri Hizmetler’in tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmelerin yapılması, kendisinin ve iş ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı, pazarlanması, ilanı ve sair amaçlarla kullanabileceği ve tahsilat yöntemleri kapsamında gerekli analizlerin yapılabilmesi adına bankalarla paylaşılması da dâhil olmak üzere belirtilen sebeplerle sınırlı olmak kaydıyla verileri üçüncü kişilere açıklayabileceği Üye tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir. Bu anlamda Üye, kendine ait bilgilerin DP tarafından işbu madde hükmüne göre kullanılıp saklanmasına rıza göstermektedir.

 

5.2. Dentalpiyasa'nın Platform’da yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmaması ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" olması sebebiyle, Dentalpiyasa, Platform’da yer alan ve SATICI’lar tarafından yayınlanmamış hiçbir ürün, görsel, yazılı veya sair içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu değildir ve söz konusu içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Dentalpiyasa, böyle bir yükümlülüğü olmamasına rağmen ve takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere, söz konusu içerikleri dilediği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. Böyle bir kapatma ya da silme durumunda Üye, her ne isim altında olursa olsun Dentalpiyasa’dan herhangi bir tazminat talep edemez. Platform’da yayınladığı herhangi bir görsel, yazılı ve sair içerikle Dentalpiyasa’nın ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden kişiler, Dentalpiyasa’ya ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı sorumludur.

 

5.3. Dentalpiyasa, yürürlükteki mevzuat uyarınca kanunen yetkili makamların talebi halinde, Üye'nin Dentalpiyasa nezdinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir. Bu bilgiler Üyeler arasında çıkan uyuşmazlıklarda, tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa konu işleme taraf olabilecek diğer Üyeler'e iletebilecektir.

 

5.4. Dentalpiyasa’nın bir işlemin çalıntı bir kredi kartı ile gerçekleştirildiğini veya işlemin suç işleme amacıyla bir araç olarak kullanıldığını tespit etmesi halinde, Dentalpiyasa söz konusu işlemi derhal iptal etme ve üyeliği askıya alma hakkına sahiptir. Dentalpiyasa’nın bu kişiler hakkında yargı mercilerine başvurma ve tazminat isteme hakkı saklıdır.

 

5.5. Dentalpiyasa'nın, Platform’daki ürün, hizmet veya kategorilerin tanıtımları için düzenlediği veya Dentalpiyasa’nın sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu üçüncü kişiler tarafından düzenlenen kampanyaların ve bu kapsamda üretilen kuponların, hediye çeklerinin veya puanların kötüye kullanıldığının tespiti halinde, Dentalpiyasa söz konusu işlemi derhal iptal etme ve üyeliği askıya alma hakkına sahiptir. Dentalpiyasa’nın bu kişiler hakkında durumun niteliğine göre yargı mercilerine başvurma ve tazminat isteme hakkı saklıdır.

 

5.6. İşbu Sözleşme'nin Madde 7.5'i uyarınca, Dentalpiyasa, SATICI’nın işbu Sözleşme'yi ihlali nedeniyle maruz kaldığı her türlü zararı, kaybı, masrafı, gideri veya üçüncü kişilerin taleplerini takdiri tamamen kendisinde olmak üzere ALICI’dan bizzat tahsil edebilir.

 

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, FESHİ VE TAZMİNAT

6.1. İşbu Sözleşme, Üye tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girecek olup, yürürlük tarihinden itibaren belirsiz süreli olarak geçerlidir.

 

6.2. Taraflar, herhangi bir sebebe dayanmaksızın ve tazminat ödeme yükümlülüğü altında bulunmaksızın, yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla işbu Sözleşme'yi her zaman feshedebilir. Sözleşme’nin Dentalpiyasa tarafından bu suretle feshedilmesi halinde SATICI, fesih tarihine kadar Dentalpiyasa tarafından sunulan hizmete ilişkin bedelleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

6.3. Taraflar'dan birinin iflas etmesi, iflasın ertelenmesi talebinde bulunması, acze düşmesi, konkordato teklifinde bulunması, kayyum atanması, tasfiyeye girmesi veya hakkında fesih davası açılması hallerinde, Sözleşme kendiliğinden sona erecektir.

 

6.4. Taraflar işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan hüküm ve şartların her birinin esaslı olduğunu ve bu hüküm ve şartlara aykırılık halinde Dentalpiyasa’nın Sözleşme'yi derhal fesih hakkı bulunduğunu kabul eder. Bunların yanında Dentalpiyasa, Sözleşme'yi feshetme hakkını kullanmasa dahi, söz konusu aykırılık hallerinde Dentalpiyasa hizmetlerini geçici olarak durdurma ve askıya alma hakkına her zaman sahip olacaktır. Bununla beraber Dentalpiyasa, ALICI’nın işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan hüküm ve şartlara aykırı davranması ve bu aykırılık sebebiyle Dentalpiyasa nezdinde zarar meydana gelmesi riskine karşılık ALICI’nın cari hesap alacağına bloke koyabilecektir.

 

6.5. ALICI’nın, işbu Sözleşme'nin hükümlerinden birini ihlal etmesi sebebiyle Dentalpiyasa’nın doğrudan veya dolaylı olarak uğramış olduğu her türlü zararı, kaybı, masrafı, gideri ve üçüncü kişilerin taleplerini Dentalpiyasa’nın herhangi bir makama başvurmasına gerek olmaksızın ve ilk talebi üzerine, tamamen ve derhal tazmin etmekle yükümlüdür. DentaPiyasa’nın söz konusu hakkını kullanması Dentalpiyasa’nın Sözleşme'yi feshedip feshetmemesinden bağımsızdır ve Dentalpiyasa Sözleşme'yi feshetmeksizin söz konusu tazminata hak kazanır.

 

6.6. ALICI, Dentalpiyasa aleyhine herhangi bir yasal takibin başlatılması veya kanunen yetkili makamlar tarafından herhangi bir bilgi veya belgenin talep edilmesi halinde gerekli tüm bilgi ve belgeleri derhal temin edecektir. Aksi halde ALICI, doğabilecek her türlü zarara karşı Dentalpiyasa’yı tazmin etme yükümlülüğü altında olacaktır. Ayrıca, Dentalpiyasa ’ya bir icra dairesinden ya da benzeri bir makamdan SATICI aleyhine düzenlenmiş bir haciz ihbarnamesi ve/veya benzeri yasal sorumluluk doğuran bir tebligat ulaşması halinde, Dentalpiyasa ALICI’nın cari hesabındaki bakiyeyi, yasal tebligatta belirtilen miktarla sınırlı olmak üzere ve ALICI’ya haber vermeksizin bloke edebilir.

 

6.7. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir sebeple feshedilmesi halinde, fesih yalnızca Taraflar'ın ilişkisini etkileyecek; ALICI’nın SATICI’ya karşı mevcut olabilecek tüm sorumlulukları devam edecektir. Bununla beraber Dentalpiyasa, ALICI’dan gelebilecek iade talep hakkı süresi sona erene kadar, SATICI’nın cari hesap alacağına bloke koyabilecektir. Söz konusu durumda, iade süresinin sona ermesinin ardından, cari hesap alacağı üzerindeki blokaj kaldırılacaktır. Bu işlemler, Dentalpiyasa’nın hizmetlerine ilişkin olup, SATICI ile ALICI arasındaki hukuki ilişkinin kapsamında Dentalpiyasa’nın da olduğu anlamına gelmeyecektir.

 

SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE BİLDİRİMLER

7.1. ALICI, işbu Sözleşme ve eklerini elektronik ortamda onaylayarak, Sözleşme’ye taraf ve Sözleşme'nin hükümleriyle bağlı olacaktır. Dentalpiyasa, işbu Sözleşme ve eklerini tek taraflı olarak herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir.

 

7.2. Söz konusu Sözleşme değişiklikleri Dentalpiyasa tarafından (i) ALICI’nın Platform’a üye olurken bildirdiği elektronik posta adresine değişikliğe ilişkin bildirim gönderilmesi, (ii) ALICI ekranında değişikliğin duyurulması veya (iii) Platform’da değişikliğin yayınlanması yoluyla yapılabilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

 

7.3. Dentalpiyasa Sözleşme'nin imza tarihinden sonra meydana gelen mevzuat değişiklikleri gereği yapmak zorunda olduğu Sözleşme değişikliklerini Üye'ye bildirmekle yükümlü değildir. Ayrıca Platform üzerinde sunulacak olan Hizmetler’in ve Dentalpiyasa tarafından uygulanan kampanyaların detayları, ürünlerin sergilenme süreleri, ek imkânlar ve teknik özellikler Dentalpiyasa tarafından önceden habersiz olarak değiştirilebilecektir. Dentalpiyasa tarafından yapılan değişiklikler yayınlanma tarihinde yürürlüğe girecek ve bağlayıcı olacaktır, Üye işbu değişikleri Platform’dan ve/veya ALICI ekranından takip etmek ve değişikliklerin gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

 

7.4. ALICI, Dentalpiyasa tarafından herhangi bir ön bilgilendirme yapılmasını beklemeksizin Dentalpiyasa’nın Platform üzerinden duyurduğu ve uyguladığı kampanya ve indirimleri takip etmek, kampanya kapsamına dahil edilen ürün ve hizmetlerle ilgili olarak tüm kampanya koşullarını uygulamak ve tüm kampanya koşullarına vakıf olarak kendisine gelen SATICI taleplerini kampanyaya uygun olarak yönetmekle yükümlüdür.

 

7.5. Dentalpiyasa, ALICI’nın Platform’a üye olurken bildirdiği elektronik posta adresine elektronik posta veya fiziki posta adresine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla ALICI ile iletişim kuracaktır. ALICI’nın elektronik posta adresine elektronik posta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek olup, ALICI elektronik posta adresini düzenli olarak kontrol etmekle yükümlüdür. ALICI’nın Platform’a üye olurken bildirdiği iletişim bilgilerinde değişiklik olması durumunda, derhal değişikliğin yazılı olarak Dentalpiyasa’ya bildirilmesi veya değişikliğe ilişkin kayıtların web-sitesi üzerinden güncellenmesi gerekmektedir. Aksi halde, Dentalpiyasa’nın ALICI’nın bildirmiş olduğu son iletişim adresine yaptığı bildirimler geçerli ve bağlayıcı kabul edilecektir.

 

7.6. Karşı Taraf'ın temerrüdüne, Sözleşme'nin feshine ve Sözleşme'den dönmeye ilişkin bildirimler hakkında da işbu Sözleşme'nin Madde 8.5'i uygulanacaktır.

 

GİZLİLİK

8.1. Taraflar’ın işbu Sözleşme’nin ifası sırasında birbirleri hakkında edindikleri her türlü ticari, finansal, patent ve know-how, bilgi, buluş, iş, metot, telif hakkı, marka, müşteri bilgileri ve sair tüm bilgiler “Gizli Bilgi” olarak kabul edilecek ve işbu Sözleşme süresince ve Sözleşme’nin sona ermesini takip eden 3 (üç) yıl boyunca Gizli Bilgi olarak değerlendirilecektir.

 

8.2. Taraflar, Gizli Bilgi niteliğindeki bilgilerin gizliliğini sağlayacak ve Gizli Bilgi’nin sahibi Taraf'ın önceden yazılı onayının alınması veya söz konusu açıklamanın kanunlar veya bir mahkeme emri tarafından gerekli kılınması halleri haricinde, herhangi bir üçüncü tarafa açıklamayacaklardır. Dentalpiyasa’nın Gizli Bilgi'yi Üyeler arasında çıkan uyuşmazlıklarda diğer Taraf’ın yasal haklarını kullanabilmesi amacıyla ve sadece bu kapsamla sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Taraf’a iletebilme hakkı saklıdır.

 

8.3. Gizli Bilgi ve 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması kapsamında kişisel verilere ilişkin düzenlemeler dentalpiyasa.com Gizlilik Politikası’nda detaylı olarak yer almakta olup, Gizlilik Politikası işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder ve işbu Sözleşme'yle birlikte göz önüne alınır ve yorumlanır.

 

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

9.1. dentalpiyasa markası ve logosu, dentalpiyasa mobil uygulamasının ve Web-sitesi'nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Dentalpiyasa tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı Dentalpiyasa’nın mülkiyetindedir. Üye, Dentalpiyasa’nın veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını Dentalpiyasa’nın izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, dentalpiyasa mobil uygulamasının ve Web-sitesi'nin bütününü veya bir kısmını başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

 

9.2. Üye, Platform aracılığıyla gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde Dentalpiyasa ve üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini beyan ve taahhüt etmektedir. Dentalpiyasa, üçüncü kişilerin veya Dentalpiyasa’nın fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikte faaliyet gösteren Üye’nin sözleşmesini feshetme hakkını saklı tutmaktadır. Üye, bu madde hükmünü ihlal etmesi halinde Sözleşme'nin Madde 7.5'inin uygulanacağını kabul eder.

 

MÜCBİR SEBEP

10.1. Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Taraflar’dan birinin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (Mücbir Sebep) Taraflar'dan herhangi birinin (Etkilenen Taraf) bu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, etkilenen Taraf, diğer Taraf'a yazılı olarak derhal bu Mücbir Sebep'i, bununla ilgili tüm detayları ve delilleri ve bu durumun muhtemel süresini bildirmekle yükümlüdür. Etkilenen Taraf Mücbir Sebep'in sonuçlarını engellemek veya hafifletmek için makul çabayı göstermekle yükümlüdür.

 

10.2. Etkilenen Taraf, bu maddede yer alan yükümlülüklerine uymuş olması kaydıyla, ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilmeyerek, ifa için gerekli olan süre, söz konusu gecikmenin süresine eşit bir süre ile uzatılır.

 

UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

11.1. İşbu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır.

 

11.2. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

 

MUHTELİF HÜKÜMLER

Delil Sözleşmesi

12.1.1. ALICI, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Taraflar'ın resmi defter ve ticari kayıtları ile Dentalpiyasa veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

 

Sözleşmenin Bütünlüğü

12.2.1. İşbu Sözleşme'nin ekleri, Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder ve Sözleşme'yle birlikte göz önüne alınır ve yorumlanır. İşbu Sözleşme, Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmakta ve Sözleşme’nin konusuna ilişkin olarak Taraflar arasındaki sözlü veya yazılı önceki tüm taslakları, anlaşmaları, düzenlemeleri ve mutabakatları ilga etmektedir.

 

Bölünebilirlik

12.3.1. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 

Sözleşmenin Devri

12.4.1. ALICI, Dentalpiyasa’nın önceden yazılı onayını almaksızın ve mevzuata uygun olmaksızın işbu Sözleşme’deki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen devir ve temlik edemeyecektir.

 

Feragat

12.5.1. Taraflar'dan birinin Sözleşme'de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

 

EKLER:

EK-1: Dentalpiyasa Güvenli Alışveriş Sistemi

 

EK-1 Dentalpiyasa Güvenli Alışveriş Sistemi

 

A- GÜVENLİ ALIŞVERİŞ SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ

1. Dentalpiyasa Güvenli Alışveriş Sistemi hizmeti işbu sözleşmede belirtilen ALICI ve SATICI sıfatına sahip Üye’lerin Platform’u kullanarak alım-satım konusunda çevrimiçi (on-line) ortamda anlaşmalarını sağlayacak alt yapının kendilerine sunulması; bu alt yapı üzerinden varılan anlaşma koşullarına uygun olarak tarafların yüklendikleri borcun eksiksiz ifa edilebilmesi için taraflarca işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde SATICI’nın ürünü ALICI’ya göndermesi/hizmetin sağlanması ve ALICI tarafından Dentalpiyasa’nın çalışmakta olduğu BDDK lisanslı ödeme kuruluşunun Hesabına aktarılan ürün bedelinin hizmet bedeli ve hizmet komisyonu mahsup edilerek SATICI’nın hesabına transfer edilmesini amaçlayan (bu koşulların gerçekleşebilmesi ALICI ve SATICI’nın sorumluluğundadır) işbu sözleşmede, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan eklerinde veya Platform’da detayları açıklanan sistemdir.

 

2. Aşağıdaki hükümler, Dentalpiyasa Güvenli Alışveriş Sistemi Hizmeti’ni kullanan ALICI ve SATICI sıfatına sahip olan Üye’lerin hak ve yükümlülükleri ile Dentalpiyasa’nın bu hak ve yükümlülükler karşısındaki durumunu düzenlemektedir.

 

SATIŞ

3. Dentalpiyasa Güvenli Alışveriş Sistemi Hizmeti’nde, ALICI, Platform’da ilanları gösterilen SATICI’ya ait ürün ve hizmet satın alma talebini; Platform’un alt kapısını kullanarak yapar. SATICI’nın mal veya hizmetlerini Platform’da satışa sunması; ilan Plaform’da yayınlandığı anda başlar.

 

4. ALICI’nın, SATICI’ya ait ürünü Platform’dan satın alarak ödemeyi yapması, işbu sözleşmenin kurulması anlamına gelir.

 

5. Satın alma gerçekleştiğinde satış bedeli Dentalpiyasa’nın çalışmakta olduğu BDDK lisanslı ödeme kuruluşunun Hesabı’nda tutulmak üzere Ödeme Kuruluşu tarafından ALICI’dan tahsil edilir. Bu süreçte Dentalpiyasa hiçbir para transferi işleminin tarafı olmamakta ancak Ödeme kuruluşuna, ALICI’dan ödemenin SATICI hesabına geçirilmesi açık onayı, ilgili süre boyunca itiraz edilmeyerek verilen örtülü onayı veya ödemenin yapılmaması ile ilgili itirazı iletmekle yükümlü olup başka hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. SATICI Dentalpiyasa’nın tüm ödeme işlemlerinden, yukarıda sayılan durumları Ödeme Kuruluşuna iletmekten başka hiçbir sorumluluğu olmadığını, doğabilecek tüm ihtilaflarda husumeti Ödeme Kuruluşuna yönelteceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

 

PAKETLEME

6. SATICI tarafından ALICI’ya gönderisi sağlanan ürünler hasar görmeyecek ve kargo aracında yer alan diğer ürünlere zarar vermeyecek şekilde paketlenmelidir. SATICI, paketleme işlemleri sırasında başka bir platforma veya şirket/tacire ait herhangi bir ambalaj/paket kullanmayacaktır. Aksi takdirde, Dentalpiyasa tarafından bu durumun tespit edilmesi halinde SATICI, Dentalpiyasa’nın inisiyatifine bağlı olarak kendisine ait mağazanın süreli veya süresiz olarak kapatılabileceğini kabul eder.

 

KARGOLAMA

7. Platform ödemenin yapıldığını teyit ettikten sonra SATICI’ya ürünü göndermesi gerektiğini bildirir. Bu bildirimin akabinde SATICI, 2 iş günü içerisinde ürünü ALICI’nın belirttiği adrese gönderilmek üzere, Dentalpiyasa’nın seçmiş olduğu kargo firmalarına ve sağladığı gönderi kodlarını kullanarak ödemeyi şubede doğrudan kendi hesabına ve namına peşin olarak yaparak teslim eder. Tekraren belirtilmelidir ki Dentalpiyasa’da tüm kargo ücretleri SATICI’ya aittir ve SATICI ürün bedelini belirlerken işbu bedeli göz önünde bulundurmak zorundadır. ALICI’ya hiçbir surette kargo ücreti yansıtılamaz. Ürünün ALICI’ya ulaştığının kargo firması tarafından Dentalpiyasa’ya bildirilmesini takiben, ALICI’nın ürünün ya da mal veya hizmet ifasının ayıplı olduğu yönünde Platform’a bir bildirimde bulunmaması ve Platform’da ALICI’ya işbu sözleşme ile SATICI’nın sağladığı 7 günlük iade süreci içerisinde ALICI’nın cayma hakkını kullanmaması durumunda, satış bedeli Dentalpiyasa tarafından belirlenen süre içerisinde SATICI’nın hesabına aktarılır.

 

İADE

8. ALICI’nın, ürün kendisine ulaştığından itibaren 7 gün içerisinde herhangi bir sebep göstermeksizin ürünü SATICI’ya iade etme hakkı bulunmaktadır. İşbu iade, belirtilen süre içerisinde Platform üzerinden yapılacak bir iade bildirimi kaydıyla olur. Platform’dan yapılmayan hiçbir iade başvurunda Dentalpiyasa’nın herhangi bir sorumluluğu ve/veya görevi yoktur. İade ihbar süresinin kullanılması için Platform üzerinden yapılacak ihbar yeterli olup, ürünlerin bu sürede Satıcı'ya ulaştırılması gerekmez. SATICI bu süre içerisinde kendisine iade edilen ürünü geri çeviremez ve süreç içerisinde yapmış olduğu masrafları veya iade sebebiyle uğramış olduğu herhangi bir zararı ne ALICI’dan ne de Dentalpiyasa’dan talep edemez.

 

9. İşbu sözleşmede belirlenen 7 günlük iade hakkının ötesinde, ayıp ve ayıba bağlı iade süreç ve şartları Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve sair ilgili yasal mevzuat ile düzenlenmiş olup, SATICI söz konusu mevzuat hükümlerine uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder. SATICI, ALICI tarafından geri gönderilen ürünü teslim aldığını Dentalpiyasa’ya 2 iş günü içerisinde bildirmek zorundadır. ALICI’nın cayma hakkını kullandığını Dentalpiyasa’ya bildirmesi halinde Dentalpiyasa ayrıca bir inceleme ve SATICI’dan açıklama veya savunma alma yükümlülüğü bulunmaksızın satılan ürün bedelini ve varsa ek zarar bedellerini ALICI’ya ödeyecek olup, söz konusu bedeller için SATICI’ya rücu edecektir.

 

10. SATICI tarafından ALICI’ya eksik ürün/ayıplı ürün gönderilmesi ve bu durumun ALICI tarafından Dentalpiyasa’ya veya SATICI’ya bildirilmesi durumunda SATICI, kendisine bildirimin yapılmasından itibaren 2 iş günü içerisinde söz konusu aykırılığı gidermekle ve ALICI’nın sipariş ettiği ürünü tam, eksiksiz ve hasarsız olarak göndermekle yükümlüdür. Aksi takdirde Dentalpiyasa, ALICI tarafından kendisine bildirilen iade talebini onaylayarak ALICI’ya ürün bedelini ve varsa ek zarar bedellerini iade edecektir. İşbu bedeller için Dentalpiyasa tarafından SATICI’ya ayrıca rücu edilecektir.

 

11. SATICI, ALICI’dan gelen iadeleri kabul etmekle yükümlüdür. Ancak, ALICI tarafından SATICI’ya iade edilen ve SATICI tarafından teslim alınan ürünler iade edilmeye uygun değilse SATICI, Platform sitesi üzerinden Dentalpiyasa’ya iadeyi kabul etmeme sebebini bildirmekle yükümlüdür. SATICI, ALICI’Iardan gelen iadeleri kargodan teslim almaz veya kargodan teslim alıp Dentalpiyasa’ya bildirim yapmadan ve sebebini açıklamadan ALICI’ya ürünü geri gönderirse ve bu durum ALICI tarafından Dentalpiyasa’ya bildirilirse; Dentalpiyasa ALICI’dan ürünü yeniden iade etmesini talep eder. ALICI’nın ikinci defa ürünü iade etmesine karşı SATICI ürünü kargodan teslim almaktan imtina eder ve/veya teslim alıp yeniden ALICI’ya gönderirse Dentalpiyasa tarafından söz konusu iade onaylanır ve ürün bedeli ALICI’ya ödenip ödenen bedel SATICI’ya rücu edilir.

 

12. Rücu edilecek bedeller SATICI’ya işbu sözleşme kapsamında ödenecek tüm bedeller içerisinden mahsup edilebilir. Bu kapsamda "SATICI” “Dentalpiyasa”yı cayma hakkına ve ayıplı mala ilişkin bildirimlerin alınması ve bunlara ilişkin bedellerin “ALICI”ya ödenmesi hususunda yetkilendirmiştir. SATICI Dentalpiyasa’nın kendisine bu yönde hazırlayacağı ödeme bildirimi ve faturaya itiraz etmeyeceğin, ilk talepte herhangi bir kesinleşmiş ilama gerek kalmaksızın ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

SATIŞIN KAPATILMASI

13. SATICI, alım talebinin kendisine ulaşmasının akabinde 2 iş günü içerisinde ürünü kargoya teslim etmez ve taahhüt edilen süre içerisinde ALICI’nın sipariş ettiği ürünler ALICI’ya teslim edilmezse; "Dentalpiyasa”, satışı iptal etme, müşteriye hediye çeki verme, hediye çeki, tutarını SATICI’nın hesabına borç kaydetme, taahhüt edilen süre içerisinde ALICI’ya ürünün teslim edilmemesi halinde ceza faturası kesme ve SATICI’nın mağazasını kapatma yetkisine ve hakkına sahiptir. Dentalpiyasa, SATICI’nın ALICI’ya göndermiş olduğu ürünlerin eksik/ayıpIı/yanlış/hasarlı olup olmadığına, ALICI’lardan SATICI’dan sipariş edilen ürünlere ilişkin gelen ürün iadelerine ve SATICI tarafından iptal edilen siparişlere ilişkin her hafta sayısal bir raporlama yapacaktır. İşbu rapora göre ALICI’lara teslim edilen eksik/ayıpIı/yanlış/hasarlı ürünler veya ALICI’Iardan gelen iadeler, SATICI’nın son 6 (altı) haftada yapmış olduğu satış ortalaması oranını aşarsa Dentalpiyasa’nın kendi inisiyatifinde olmak üzere SATICI’nın mağazası süreli veya süresiz olarak kapatılabilecektir.

 

BEYANLARIN ESASALINMASI

14. Platform, ürünün gönderilmesi ve ürün bedelinin "SATICI” hesabına transfer edilmesi de dâhil tüm süreçlerde ALICI ve SATICI’nın beyanlarının gerçeğe uygun olduğu varsayımıyla hareket eder. ALICI ve SATICI’nın beyanlarının gerçeğe uygun olmaması nedeniyle ortaya çıkabilecek tüm sonuçlardan ALICI ve SATICI doğrudan sorumludur. Platform’un, ürünün kargoya verilmesi veya ALICI’ya ulaşması da dâhil herhangi bir süreci ayrıca kontrol etme yükümlülüğü bulunmayıp bu yükümlülükler ALICI ve SATICI tarafından doğrudan yerine getirilir.

 

15. ALICI ve SATICI tüm bildirimlerini Platform üzerinden belirtildiği şekilde gerçekleştirmekle yükümlüdürler. Usulüne uygun yapılmayan bildirimler hiç yapılmamış sayılacaktır. SATICI ve ALICI’nın Platform üzerinden yapmaları gereken bildirimleri yapmaları gereken sürelerde yapmamaları halinde ortaya çıkacak tüm sonuçlardan kendileri sorumludur. Dentalpiyasa’nın, bu bildirimlerin süresinde yapılmamış olması nedeniyle ortaya çıkan sonuçlardan herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

16. ALICI ve SATICI arasında yaşanabilecek bir anlaşmazlık durumunda, işbu dokümanla sözleşme ve ayrılmaz ekleriyle belirlenen süreçlerin yerine getirilmesi amacıyla Dentalpiyasa, anlaşmazlığa konu ürünün bedelini Dentalpiyasa, ödeme kuruluşuna vereceği talimatla bloke etme hakkına sahiptir. Dentalpiyasa bu durumlarda işbu doküman ve Üyelik Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda ürün bedelini ilgili tarafa iletecektir. Platform, usulüne uygun olarak kullanılmadan, ürün satışıyla ilgili kabul veya ret beyanlarına ilişkin Dentalpiyasa’nın hiçbir sorumluluğu yoktur.

 

17. ALICI, Platform üzerinden Platform’un alt yapısını kullanarak yapmış olduğu satın alma talepleriyle SATICI tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır. İşbu sözleşmede ve yasalarda tanınan istisnai haller dışında "ALICI" tarafından yapılan satın alma talepleri geri çekilemez veya iptal edilemez.

 

18. ALICI, Platform üzerinden yapmış olduğu satın alma işlemlerinde yalnızca, Dentalpiyasa’nın anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu hesabına para transferi yaparak para borcunun ifasını gerçekleştirebilir. ALICI, Dentalpiyasa’nın anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşunun hesabına para transferlerini yaparak bedelin satıcıya aktarılması için temsilci olarak Dentalpiyasa’yı ve onun yetki vereceği kişi/kurumları yetkilendirmekte, SATICI ise işbu sözleşme ile belirlenen şartların oluşması halinde ALICI tarafından gönderilen bedelin temsilci sıfatıyla kendisine aktarılması için Dentalpiyasa’yı ve onun yetki vereceği kişi/kurumları yetkilendirmektedir. Para borcunun ifasının yukarıda anlatılan sistem dışında başka yollarla gerçekleştirilmesi durumunda Dentalpiyasa’nın, Dentalpiyasa Güvenli Alışveriş Hizmetine ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmadığı gibi ALICI ve SATICI’nın hak ve borçları da işbu sözleşmede belirtilen hükümlere tabi değildir.

 

19. Dentalpiyasa satış bedelinin ifasında ALICI’ya taksitle pazaryeri kolaylığı sunabilir. Bu durumda taksitli ödemeye ilişkin koşullar Dentalpiyasa tarafından ödemenin gerçekleştirilmesi sırasında veya öncesinde “Platform’un ilgili bölümünde ALICI’ya duyurulmaktadır. ALICI taksitli ödemeye karar verir ise Platform’un ilgili bölümünde belirtilen koşulları da kabul etmiş olmaktadır.

 

20. ALICI, SATICI tarafından satıma arz edilen ürün ve hizmetlerin ayıplı olup olmaması, listelenmesi, satışı yasaklı ürünlerden olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan görsel, yazınsal ve işitsel açıklamaların doğruluğu veya tamlığı da dahil olmak üzere ürün ve hizmetle ilgili hiçbir konu hakkında Dentalpiyasa’nın bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder. SATICI, Platform üzerindeki satış panelinde, ürünlerini satışa arz ederken, ürün resmi, ismi, açıklaması ve ambalaj içeriği gibi bilgileri kontrol etmek, herhangi bir yanlışlık veya eksiklik durumunda ürünü satışa arz etmeden Dentalpiyasa’ya yazılı veya Platform üzerinden oluşturacağı bir formla ulaşarak gerekli eksiklikleri belirtip giderilmesini talep edecektir. SATICI’nın bu durumlara dikkat etmeden yapacağı satışlarda, SATICI’nın satışa arz ettiği ürünün ismi ve ambalaj içeriğindeki şekliyle ALICI’ya yollaması, bu durumdan imtina ettiği hallerde ise, ürünün belirtilen sürede yollanmamasına ilişkin hükümlerin SATICI’ya uygulanacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

 

21. SATICI, Platform’da sunduğu ürün ve hizmetler üzerinde çekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunu; bahsi geçen ürün ve hizmetlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. SATICI Platform’da sunduğu ürün ve hizmetlerin satışı, ilanı yasak ürünler de dâhil olmak üzere “Üyelik Sözleşmesi”nde belirlenen veya “Platform’un ilgili yerlerinde belirtilen Platform’un ve Platform’da sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. SATICI, Platform’a sunduğu ürün ve hizmetlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu, Dentalpiyasa’nın ürün ve hizmetlerin arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder. SATICI, Platform’da sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili satın alma talebinde bulunan ALICI’ya söz konusu ürünün satışını ilanında belirttiği şekilde gerçekleştireceğini, ÜTS ile ilgili tüm sorumluluklarını yerine getireceğini kabul ve taahhüt eder.

 

22. SATICI, satışa arz ettiği ve ilanında belirttiği ürün veya hizmetlerin yasaklı ürünlerden olmasından, ürün veya hizmetin üretilmesinin, çoğaltılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü hukuki, ticari ve idari talebe karşı sorumlu olduğunu, bu yönde Dentalpiyasa’ya yapılan taleplere karşı Dentalpiyasa’yı her türlü adli, ticari ve idari makam önünde savunma yükümlülüğü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

23. SATICI, ALICI’ya ürün veya hizmeti zamanında ve satışa arzında belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan arî olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; ürün veya hizmetin ALICI’ya satımı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile özellikle İlaç ve Tıbbi Cihaz mevzuatı başta olmak üzere tüm mevzuattan kaynaklanan tüm yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul eder. SATICI işbu madde içerisinde belirtilen gönderme ve teslim yükümlülüğünü, Dentalpiyasa tarafından onaylanmayan kargo firmaları aracılığıyla ve Dentalpiyasa’nın vereceği kargo barkod numarasını kullanmadan yerine getiremez.